Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  01.07.2014р. зміна складу посадових осіб емітента  next  17.02.2015 Повідомлення про проведення чергових загальних збоів 24.03.2015


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «24» березня 2015року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18.03.2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання:Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4 питання:Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік. 7 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.  9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 15 питання:Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

12 943,3

54 007,5

Основні засоби 

0,4

1,0

Довгострокові фінансові інвестиції 

4 028,3

21 535,2

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

2 372,3

19 815,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0,6

0,6

Нерозподілений прибуток 

0,7

5,6

Власний капітал 

8 406,3

8 405,6

Статутний капітал 

8 400,0

8 400,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

4 537,0

45 601,9

Чистий прибуток (збиток) 

0,7

2,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

8 400 000

8 400 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3

4

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кім. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Журавель Г.С.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.02.2015р. №32

ProEmitent.INFO